รับทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ด้วย Magento

หมายเหตุ : 

  • เพิ่มระบบ 2 ภาษา  + 3,500  บาท / ภาษา / ปี
  • เพิ่มเมนูหน้า  + 500 บาท / หน้า
  • หลังจากผู้รับจ้างทำงานเกิน 80%  ไม่สามารถยกเลิกงานได้
  • การยกเลิกงานอธิบายเพิ่มเติม คือไม่ได้คืนเงินใดๆ ที่ชำระเข้ามาทั้งสิ้น ( หากไม่แน่ใจ อย่าชำระเงินเด็ดขาด )